Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme“); dackam.org (“Platform”) web sitesinin sahibi olan ve Caferağa Mahallesi Güneşli Bahçe Sokak No:55 Kat:1 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan Darüşşafakalılar Derneği (“Dernek”) ile aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye’nin Dernek’in sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Dernek ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 • TANIMLAR

Üye: Platform’a üye olan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası: Platform üzerinden işlenen kişisel verilerin, Dernek tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceği hususu dahil olmak üzere Dernek’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve web sitesi üzerinde  https://dackam.org/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni/ linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ve Üye’ye özel olan sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Dernek tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Platform: dackam.org web sitesinde Dernek tarafından sunulan tüm dijital hizmetlerin bulunduğu çevrim içi ortamı ifade eder. Platform;, Darüşşafakalılar Derneği üyelerinin birbirleri ile iletişim kurmaları, paylaşım yapabilmeleri için gerekli olan online altyapı platformudur.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Üyelik statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen kullanıcının, web sitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
  • Üye, web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  • Dernek, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  • Üye’nin kullanıcı sayfasına erişmek ve web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesaplarının oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Sitenin kullanımında tersine mühendislik yapılması yahut bunların kaynak kodunun bulunması veya elde edilmesi amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunulması;
 • Web sitesine, web sitesinin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması; web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayımlanması veya kullanılması.
  • Üye’nin web sitesini genel ahlak ve kamu düzenine yahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı kullanması sebebiyle üçüncü kişilerce ileri sürülecek her türlü talepten Üye sorumludur.
  • Üye’nin web sitesini işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Dernek, Üye’nin web sitesinin bir kısmını veya tamamını kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.
  • Dernek, sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 • GİZLİLİK
  • Dernek, web sitesi üzerinden Üye’nin ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  • Gizli Bilgiler, ancak resmî makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmî makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmî makamlara açıklanabilecektir. 
 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Dernek’e veya belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayımlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda Üye, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Dernek’e talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dernek, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir.

 • MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Dernek’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) Dernek’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Dernek’e, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 • MUHTELİF HÜKÜMLER
  • Delil Sözleşmesi

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Dernek’in resmî defter ve ticari kayıtları ile Dernek’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, bilgisayar kayıtlarının ve e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 • Bildirim

Dernek, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 • Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde; söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 • Üyelik Sözleşmesi’nin Devri

Üye, Dernek’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 • Tadil ve Feragat

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.