KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Darüşşafakalılar Derneği (“Dernek”) olarak üyelerimizin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından sizlerden; dackam.org web sitesine (“Platform”) kayıt yaptırmanız sırasında temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

1.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 • İşlenen Kişisel Veriler
  • Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi)
  • İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi)
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • (Kullanıcı Adı, Şifre, IP Adresi Bilgisi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgisi)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • (Fotoğraf, Video)
  • Mesleki Deneyim Bilgisi
  • (Meslek)
  • Diğer
  • (Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na Giriş Yılı, Yorum/Mesaj İçeriği)
 • Amaç
  • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi.
  • Platform faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Dernek üyelerinin birbirleri ile iletişim kurmaları ve paylaşımlarda bulunabilmeleri.
  • Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi.
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi.
  • Destek hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
  • Dernek nezdindeki operasyonların güvenliğinin sağlanması.
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması.
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
 • Hukuki Sebep
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Açık Rıza

2.         Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 • Hukuki bir uyuşmazlık yaşanması halinde; hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimize,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum, kuruluşlara ve denetim firmalarına

aktarılabilecektir.

 • Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı

Açık rızanızın varlığı halinde kişisel verileriniz, Platform altyapısı bakımından destek hizmeti alınması süreçlerinde hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir. İşbu firmaların sunucularının yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

4.           Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile temas kurmanız halinde; telefon, gerekli diğer bilgi ve belgelerin e-posta ile iletilmesi yöntemiyle elektronik ortam aracılığıyla fiziki ortamda toplanmaktadır.

 • İlgili Kişilerin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak Darüşşafakalılar Derneği’nin Caferağa Mah. Güneşli Bahçe Sok. No:55 Kat:1 Kadıköy İstanbul adresine yazılı olarak, veya varsa Derneğimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@darussafakalilar.org.tr adresine iletmeniz halinde, işbu talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.